پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (1488)

1-18 ترکیبات محیط کشت بافت گیاهی————————————————————421-19 تهیه ذخیره نیتروژن و مرفوژنز—————————————————————–461-20 تعادل تغییرات آمونیوم———————————————————————–461-21 جنین زایی و رشد جنین———————————————————————-491-22 جنین زایی زیگوتی————————————————————————-501-23 اطلسی————————————————————————————-511-23-1 گیاهشناسی——————————————————————————511-23-2 تاکسونومی—————————————————————————— 541-23-3 آناتومی———————————————————————————-541-23-4 تولید اقتصادی————————————————————————— 55 سایت منبع 1-23-5 فرایند جوانه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (3277)

2ـ5 کاربرد پلیمر‌های قالب مولکولی242ـ5ـ1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در حسگرها242ـ5ـ2 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در غشاء242ـ5ـ4 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی25فصل سوم: استخراج فاز جامد (Solid Phase Extraction)263-1 استخراج273-1-1 استخراج جامد _مایع273-1-2 استخراج ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه b (3186)

3-3) انواع بهینه سازی:414-3) فراابتکاری425-3) انواع الگوریتم‌های ابتکاری441-5-3) الگوریتم ژنتیک461-1-5-3) مراحل انجام الگوریتم ژنتیک47 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (3187)

3-3) انواع بهینه سازی:414-3) فراابتکاری425-3) انواع الگوریتم‌های ابتکاری441-5-3) الگوریتم ژنتیک461-1-5-3) مراحل انجام الگوریتم ژنتیک472-1-5-3) عملگرهای الگوریتم ژنتیک:473-1-5-3) شرایط خاتمه برای الگوریتم ژنتیک582-5-3) الگوریتم رقابت استعماری (ICA)587-2-5-3) مراحل الگوریتم رقابت استعماری693-5-3) الگوریتم بهینه سازی توده ذرات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3188)

PCR اختصاصی بر روی ژن مقاومت به زئوسین……………………………………………………………………35کلون نمودن ژن zeocin در وکتور کلونینگ pGEM-T Easy………………………………………………….37بررسی کلون های نوترکیب pGEM-zeo……………………………………………………………………………..38کلون نمودن ژن مقاومت به زئوسین در وکتور بیانی pHan-gcsf………………………………………………39هضم آنزیمی وکتور pHan-gcsf و pGEM-zeo……………………………………………………………………39کلون نمودن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3190)

3-9- انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی G*E553-10- محاسبه حجمهای مولی جزیی و حجمهای مولی جزیی اضافی59فصل چهارم : بحث و نتیجهگیری674-1- تغییرات حجم اضافی مخلوطها674-2- بررسی تغییرات انحراف گرانروی (??) مخلوطها714-3- بررسی تغییرات انرژی آزاد ادامه مطلب…

By 92, ago