پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (1488)

1-18 ترکیبات محیط کشت بافت گیاهی————————————————————421-19 تهیه ذخیره نیتروژن و مرفوژنز—————————————————————–461-20 تعادل تغییرات آمونیوم———————————————————————–461-21 جنین زایی و رشد جنین———————————————————————-491-22 جنین زایی زیگوتی————————————————————————-501-23 اطلسی————————————————————————————-511-23-1 گیاهشناسی——————————————————————————511-23-2 تاکسونومی—————————————————————————— 541-23-3 آناتومی———————————————————————————-541-23-4 تولید اقتصادی————————————————————————— 55 سایت منبع 1-23-5 فرایند جوانه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (3277)

2ـ5 کاربرد پلیمر‌های قالب مولکولی242ـ5ـ1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در حسگرها242ـ5ـ2 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در غشاء242ـ5ـ4 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی25فصل سوم: استخراج فاز جامد (Solid Phase Extraction)263-1 استخراج273-1-1 استخراج جامد _مایع273-1-2 استخراج ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (3192)

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها44 4-3-1- تحلیل های آماری استنباطی454-3-2- بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته ) پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت) و متغیر مستقل (‌فناوری اطلاعات و ارتباطات) با استفاده از آزمون ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3190)

3-9- انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی G*E553-10- محاسبه حجمهای مولی جزیی و حجمهای مولی جزیی اضافی59فصل چهارم : بحث و نتیجهگیری674-1- تغییرات حجم اضافی مخلوطها674-2- بررسی تغییرات انحراف گرانروی (??) مخلوطها714-3- بررسی تغییرات انرژی آزاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3188)

PCR اختصاصی بر روی ژن مقاومت به زئوسین……………………………………………………………………35کلون نمودن ژن zeocin در وکتور کلونینگ pGEM-T Easy………………………………………………….37بررسی کلون های نوترکیب pGEM-zeo……………………………………………………………………………..38کلون نمودن ژن مقاومت به زئوسین در وکتور بیانی pHan-gcsf………………………………………………39هضم آنزیمی وکتور pHan-gcsf و pGEM-zeo……………………………………………………………………39کلون نمودن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (3187)

3-3) انواع بهینه سازی:414-3) فراابتکاری425-3) انواع الگوریتم‌های ابتکاری441-5-3) الگوریتم ژنتیک461-1-5-3) مراحل انجام الگوریتم ژنتیک472-1-5-3) عملگرهای الگوریتم ژنتیک:473-1-5-3) شرایط خاتمه برای الگوریتم ژنتیک582-5-3) الگوریتم رقابت استعماری (ICA)587-2-5-3) مراحل الگوریتم رقابت استعماری693-5-3) الگوریتم بهینه سازی توده ذرات ادامه مطلب…

By 92, ago